Besluit lokale maatregelen

Besluit lokale maatregelen

Besluit over lokale maatregelen Hazerswoude-DorpDe toename van verkeer rondom en door Hazerswoude-Dorp heeft al vele jaren de volle aandacht.Diverse eerdere onderzoeken hebben uitgewezen dat oplossingen hiervoor niet eenvoudig zijn. Hetverkeer neemt de komende jaren toe door de groei van het aantal weggebruikers. Niets doen is geenoptie. Daarom willen gemeenten en provincie de leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheidverbeteren, zowel op de korte termijn (lokale maatregelen Hazerswoude-Dorp), middellange termijn(N207 Zuid) als de lange termijn (Beter Bereikbaar Gouwe).Het college heeft op 26 januari 2021 besloten de variant ‘Zuidwestelijke wijkontsluiting’ voor teleggen aan de gemeenteraad. Deze variant bevat een aantal lokale maatregelen die op korte termijndoorgevoerd kunnen worden. Op 11 februari 2021 zal de commissie RED het voorstel bespreken. Degemeenteraad neemt op 18 februari 2021 een besluit. Deze variant komt mede voort uit hetonderzoek dat de Raadswerkgroep Verkeer Hazerswoude en Boskoop het afgelopen jaar heeftuitgevoerd en de uitgangspunten die in de commissievergadering van 18 december 2020 zijnmeegegeven. Ook heeft er afstemming plaatsgevonden met de provincie.Variant Zuidwestelijke wijkontsluitingDe variant “Zuidwestelijk wijkontsluiting” bestaat uit de volgende maatregelen van noord naar zuidbeschreven.- De directe aansluiting van de Katjesweg op de N209 vervalt. Deze zal via de nieuw aan te leggennoordelijke rotonde worden ontsloten.- Er wordt een noordelijke rotonde aangelegd met een aansluiting naar Hazerswoude-Dorp oost totaan het scholeneiland. Deze rotonde krijgt ook een fietspad.- De Burgemeester Warnaarkade wordt afgesloten van de N209.- Op het kruispunt Dorpsstraat / N209 zijn de volgende bewegingen mogelijk:Vanuit het noorden: - rechtdoor - linksaf Hazerswoude-Dorp oost inVanuit het westen: - linksaf naar het noorden - rechtdoor naar Hazerswoude-Dorp oostVanuit het zuiden: - rechtdoor naar het noorden - rechtsaf naar Hazerswoude-Dorp oostVanuit het oosten: - rechtsaf naar het noorden - rechtdoor naar het westen- Dubbele rijstroken vanuit zuid naar noord tussen rotonde Weidelanden en het kruispuntN209/Dorpsstraat.- Rotonde bij Weidelanden uitbreiden met een extra rijstrook van zuid naar noord.- Aanleg van een zuidwestelijke wijkontsluiting rondom Hazerswoude-Dorp west met 2 aansluitingenop de bestaande bebouwing: bij de Jan van Eycklaan en de Breitnerlaan.Door deze maatregelen wordt het verkeer dat Hazerswoude-Dorp west in en uit gaat, uit elkaargehaald. Hazerswoude-Dorp in vanuit het noorden kan alleen via de nieuw aan te leggenzuidwestelijke wijkontsluitingsweg. Hazerswoude-Dorp west uit kan via de Dorpsstraat (naar hetnoorden en naar Hazerswoude-Dorp oost) of de zuidwestelijke wijkontsluiting (naar het zuiden).

Bij deze variant is rekening gehouden met de volgende uitgangspunten die de commissie RED op 18
december 2020 heeft meegegeven:
- Geen doortrekking van de Noordoostelijke wijkontsluitingsweg vanaf het scholeneiland naar
de Dorpstraat.
- Behoud van zoveel mogelijk bewegingen op de kruising Dorpsstraat / N209;
- Geen zuidelijk (keer)rotonde met aantakking op het dorp.
- Aanleg zuidwestelijk wijkontsluitingsweg vanaf de rotonde Weidelanden rondom
Weidelanden met twee aantakkingen: bij de Jan van Eijcklaan en bij de Breitnerlaan.
- Het ontmoedigen van de N209 door het verlagen van de snelheid en/of voorrang geven op
het kruispunt aan de verkeersstromen vanuit het dorp. Dit punt is niet meegenomen in de
verdere uitwerking, omdat iedere aanpassing die zorgt voor vermindering van doorstroming
op de N455 – N209 richting Hazerswoude-Dorp, ook zorgt voor meer verkeer vanuit Boskoop
via de Voorweg naar de Dorpsstraat-oost. Omdat berekeningen laten zien dat de
Dorpsstraat-oost al te maken krijgt met een overbelasting, is verdere toename onwenselijk.
Wel wordt in overleg met de provincie Zuid Holland gekeken naar ander manieren om
verkeer een andere route te laten nemen.
Reageren
Indien u wilt Inspreken bij de raadscommissie kunt u dit kenbaar maken bij de griffie via
griffie@alphenaandenrijn.nl.
Wat gebeurt er na een positief besluit door de gemeenteraad?
Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt deze variant verder uitgewerkt. De bewoners die te maken krijgen met een van de maatregelen, worden op een later moment uitgenodigd om mee te
denken over de (landschappelijke) inrichting.
Bovendien wordt de provincie Zuid Holland na de besluitvorming gevraagd deze variant op te nemen
in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid. De gemeente zal voor de lokale
wegen een bestemmingsplan (BP) opstellen. De inspraakperiode voor zowel de PIP als het BP zal naar
verwachting in het vierde kwartaal van 2021 starten. De daadwerkelijk uitvoering van de
maatregelen is voorzien vanaf 2023.
Doorlopen proces om tot dit besluit te komen
In december 2017 heeft de gemeenteraad in het kader van het project N207 besloten tot de aanleg
van de Verlengde Bentwoudlaan en diverse lokale maatregelen voor Hazerswoude-Dorp. Bij verdere
uitwerking bleek dat de zogenaamde Alphense variant (voor de lokale maatregelen) de doorstroming
op de N209 niet voldoende verbeterde. Dat heeft ertoe geleid dat de gemeente Alpen aan den Rijn
en de provincie Zuid-Holland gezamenlijk hebben onderzocht welke maatregelen wel zorgen voor
voldoende doorstroming op de N209. Belangrijke voorwaarde was dat ook de leefbaarheid en
bereikbaarheid van Hazerswoude-Dorp daarbij moest verbeteren, of in elk geval niet verslechteren.
Uiteindelijk heeft dat in februari 2021 geleid tot de presentatie van een aangepast
maatregelenpakket, met een zuidelijke keerrotonde ter hoogte van de Frans Halsstraat met
aansluiting op Hazerswoude-Dorp west. Ook dat maatregelenpakket leidde tot veel onrust en
onbegrip in Hazerswoude-Dorp. Daarom is voor de zomer de Raadswerkgroep Verkeer Hazerswoude
en Boskoop opgericht.
De raadswerkgroep heeft een aantal (andere) varianten bekeken en vastgelegd in een notitie. Ook
heeft zij met divers groepen gesproken over wat zij zien als oplossing voor de verkeersproblematiek
in Hazerswoude-Dorp. Dit heeft ertoe geleid dat op 17 december 2020 in de commissie RED de
notitie van de raadswerkgroep over maatregelen Hazerswoude-Dorp is besproken in combinatie met
de stukken die horen bij de consultatieronde vanuit Beter Bereikbaar Gouwe (zie www.beterbereikbaargouwe.nl)


Reacties