Open brief aan de leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Rijnwoude 28-5-2021

Open brief aan de leden van de Gemeenteraad van de Gemeente Alphen aan den Rijn. Rijnwoude 28-5-2021

Geacht Raadsleden,Citaat uit het Coalitieakkoord van huidig college van B&W 2018-2022:“Gemeenten kijken meestal van binnen naar buiten, naar wetten, instituties en de traditionelemanier waarop we democratie hebben georganiseerd. Wij gaan voor méér dan dat. Wij gaan voorhet principe van “éérst de Gemeenschap en dan de politiek”. Van Buiten naar Binnen werken! Voorde samenleving als opdrachtgever van de Gemeente1” einde citaat.

Dorpsoverleggen in voormalig Rijnwoude onderschrijven bovenstaande; zijn daarin al bijna een
decennium actief en hebben een bepaalde structuur die is geborgd in statuten. Dorpsoverleggen
verwoorden wat er leeft in de dorpen in Rijnwoude. Het zijn geen “actiegroepen” maar vrijwilligers
met een professionele inslag die zich belangeloos inzetten voor de leefbaarheid in onze dorpen
In de afgelopen periode is er een groot aantal gemeentelijke trajecten geweest waarover de
gezamenlijke besturen van de Dorpsoverleggen zich grote zorgen hebben gemaakt. Deze zorg
betrof de uitvoering van de zogenaamde “kernendemocratie”. In veel gevallen werden de
Dorpsoverleggen te laat dan wel pas achteraf betrokken, waardoor de Dorpsoverleggen alleen nog
maar kritiek konden geven op het gebrek aan samenwerking. Gemeentelijke trajecten konden zo
inhoudelijk dus niet ondersteund worden. Gemiste kansen! Dit is een bron van ergernis bij alle vijf
Dorpsoverleggen van voormalig Rijnwoude.


Directe aanleiding voor deze gezamenlijke brief is de ontwikkeling rondom de RES 1.0 en de
bevindingen van onderzoeksjournalist B.Vermond die 21-5-2021 publiek zijn geworden
(zie :https://www.basvermond.nl/portfolio/reconstructie-regionale-energie-strategie-alphen-aanden-rijn). Hij geeft ons een ontluisterend inkijkje hoe er op ambtelijk niveau wordt gedacht en
gehandeld met betrekking tot onze Dorpsoverleggen. Er (b)lijkt geen enkele sprake van “de
samenleving als opdrachtgever” maar daarentegen wél van manipulatief handelen en uitspelen van
inwoners in het kader van persoonlijke dan wel politieke ambities.


De vertrouwensbasis tussen de Dorpsoverleggen en de gemeente (inclusief college) is hierdoor
ernstig verstoord. We vragen ons af waar de open bestuurscultuur zoals omschreven in het
coalitieakkoord is; waarin de burger voluit kan meedoen en kan vertrouwen op een eerlijke en
betrouwbare overheid. De Dorpsoverleggen zijn immers (te) laat betrokken bij het hele proces en
de gemeentelijke enquête rond de RES laat ernstig te wensen over.

Wij verzoeken U als raadslid, alvorens U een persoonlijk besluit neemt inzake de RES 1.0, zich te
realiseren, dat het RES 1.0 besluit zoals dat in de gemeenteraad zal worden geagendeerd,
gebaseerd is op een traject van schijnparticipatie met een gemanipuleerde uitkomst.
Hiermee komt de gevraagde beoordeling door de raad inzake de RES 1.0 in een geheel ander
daglicht te staan. Wij gaan ervan uit, dat u als onze volksvertegenwoordiger het geluid uit de
dorpen ook in de gemeenteraad laat horen en de RES 1.0. zoals die nu wordt gepresenteerd
terzijde schuift.


Graag werken de gezamenlijke Dorpsoverleggen mee met de gemeente en met de gemeenteraad
als controleur/toezichthouder, aan een door onze inwoners gedragen RES 1.0.


Hoogachtend,
H. Körmeling, B Verhoef Voorzitters Dorpsoverleg Hazerswoude-Rijndijk Oost
N. Stolwijk Voorzitter Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp
N. Wamsteker Voorzitter Dorpsoverleg Koudekerk aan den Rijn
R. van Daalhoff Voorzitter Dorpsoverleg Benthuizen
J. Wesselingh Voorzitter Dorpsoverleg Groenendijk- Hazerswoude Rijndijk West


1. De eerste alinea van deze brief is Integraal overgenomen uit het coalitieakkoord 2018-2022;
pagina 6, hoofdstuk 2 Bouwsteen 3 file:///C:/Users/Acer/Downloads/Coalitieakkoord%202018-2022%20(2).pd


Reacties