Oproep: informeer u over de verkeersmaatregelen en laat uw stem horen!

Oproep: informeer u over de verkeersmaatregelen en laat uw stem horen!

Het Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp adviseert inwoners dringend goed kennis te nemen van de plannen die de provincie en de gemeente hebben om de verkeerssituatie in Hazerswoude-Dorp te veranderen. Deze moeten de bereikbaarheid, leefbaarheid en de veiligheid in het Dorp verbeteren, maar zijn vooral ingegeven om de doorstroming op de Gemeneweg een boost te geven. Dit wordt nodig geacht omdat het verkeer noord-zuid (Provinciale weg N209/ Gemeneweg) door de aanleg van de Verlengde Bentwoudlaan in de toekomst een stuk drukker wordt. Ondanks de vele publicaties en discussies over de verkeersmaatregelen o.a. in deze krant merkt het Dorpsoverleg dat vele inwoners nog geen goed beeld hebben wat de beoogde maatregelen zijn en welke impact ze gaan krijgen op het dagelijkse verkeer in het rond het Dorp. Concreet gaat het om een rotonde en weg langs Weidelanden (1), aanleg noordelijke rotonde met ontsluitingsweg en fietsbrug naar scholeneiland en nieuwbouw veld 3 Hazerswoudse Boys (2) en ingrijpende aanpassingen bij het kruispunt (3).

 

Over veel is inmiddels al besloten. De belangrijkste discussie die nu nog loopt zijn de aanpassingen op het kruispunt. Hier staan provincie en gemeente enerzijds en onder meer onze winkeliersvereniging en naar wij merken ook veel inwoners lijnrecht tegenover elkaar. Waar de discussie zich op toespitst is de verplaatsing van de bushalte naar de noordzijde van het kruispunt met als gevolg dat er parkeerplaatsen verloren gaan op het terrein van AH. In de huidige situatie worden de eigen gemeentelijke parkeernormen al niet gehaald. Zeker op vrijdagen (markt) en zaterdagen levert dit naar verwachting grote problemen op. Daarnaast wordt het ook flink onveilig voor fietsers en voetgangers, omdat de vrachtwagens die AH (en andere bedrijven) moeten bevoorraden voortaan ook over het parkeerterrein moeten. Want de afslag vanaf de N209 naar de Oude Gemeneweg/Ridder van Montfoortlaan wordt afgesloten. Interessante vragen: waarom is het überhaupt nodig om de bushalte te verplaatsen? Welke concrete voordelen levert dit op en zijn die groter dan de nadelen? Welke alternatieven zijn er? De winkeliersvereniging - met als voortrekker hierin AH Onno Beugelsdijk - heeft een alternatief plan gepresenteerd waarin de leefbaarheid en veiligheid veel beter worden gewaarborgd en ook aan de meeste uitgangspunten van de provincie recht wordt gedaan. Het Dorpsoverleg steunt dit plan.

 

Bestuurlijk komen we nu in de fase van bestemmingsplanwijzigingen en het vaststellen van het concept Provinciale Inpassingsplan (PIP) om de verkeersmaatregelen daarin te verankeren. Bewoners en andere belanghebbenden kunnen hierop een zienswijze indienen, als ze het er wel/niet mee eens zijn. Concreet organiseren de provincie Zuid Holland en de gemeente Alphen aan den Rijn 2 inloopbijeenkomsten:

op dinsdag 14 juni van 18.30 – 21.30 u in De Juffrouw te Hazerswoude-Dorp en donderdag 16 juni 18.30-21.30 u in Flora Boskoop. Meer info vindt u op www.zuidholland.nl/n207zuid.

Op zaterdag 18 juni komt het nieuwe College van B&W voor een hernieuwde kennismaking naar Hazerswoude-Dorp en zal ook enige tijd aanwezig zijn op het parkeerterrein van AH. Misschien een mooie gelegenheid voor de Hazerswoudse bevolking om haar mening over de plannen mbt het kruispunt te laten horen!

Volgende week hierover meer.

 

Namens Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp

Nico Stolwijk


Reacties